AMETHYST EARRINGS AT LIAN-HOE-GOLD-JADE.COM


Amethyst Heart Earrings 0912-260

Amethyst Oval Earrings  0586-98

Amethyst Oval Earrings  0586-98

Amethyst Triangular Earrings  0994-238

Amethyst WD Earrings  3535-498